ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ศาลาวัดทุ่งโฮ้งเหนือเป็นที่เรียน

                - ปี พ.ศ. ๒๔๘๒  พระครูวิจารณ์  สังขกิจ  เจ้าอาวาสวัดทุ่งโฮ้งเหนือร่วมกับราษฎรในตำบลทุ่งโฮ้งได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานซื้อที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๑  งาน และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง จำนวน ๕   ห้องเรียนเป็นที่เรียน

                - ปี พ.ศ. ๒๔๙๔  พระครูวิบูลย์วิริยวัตรเจ้าอาวาสวัดทุ่งโฮ้งเหนือ ร่วมกับราษฎรตำบลทุ่งโฮ้งได้สละเงินและแรงงานสมทบกับงบประมาณของทางราชการอีก  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โดยสร้างอาคารเป็นตึกชั้นเดียวผนังคอนกรีต โครงหลังคาและฝากั้นห้องเป็นไม้ จำนวน ๙  ห้องเรียน ใช้เป็นที่อาคารเรียนต่อมาโดยมีนายสุวิทย์  หอมขจร ทำหน้าที่ครูใหญ่

                - ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๐๐  มี  นายเกษม     วารเรียง      ทำหน้าที่ครูใหญ่

                - ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๕  มี   นายประยูร  ไชยประสิทธิ     ทำหน้าที่ครูใหญ่

               

                - ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๗   มีนายมานพ   สายศรี      ทำหน้าที่ครูใหญ่

                - ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีนายสิงห์ทอง      เรียงธรรม      ทำหน้าที่ครูใหญ่

                - ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางการได้แต่งตั้งให้นายนิเวศน์   หิรัตนพันธุ์     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

        - ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ พร. ๐๑๗  จำนวน    ห้องเรียน  งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท   ราษฎร์บริจาค  ๒๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๓๕๐,๐๐๐  บาท

        - ปี พ.ศ.๒๕๒๓ โอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

        - ปี พ.ศ.๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  ๒๐๒/๒๖  จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

                - ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางการได้แต่งตั้ง นายชาญ พุ่มภัทรชาติ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน

นายนิเวศน์  หิรัตนพันธุ์

        - ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ราษฎรได้สละเงินแรงงานขุดสระกักเก็บน้ำขนาด ๑๒ x ๑๔ x ๒ เมตร และสร้างเรือนพยาบาล ๑ หลัง สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๖,๒๙๑ บาท

        - ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง ค่าซ่อมแซม อาคารเรียน ๓๐,๐๐๐ บาท

        - ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ทางการได้แต่งตั้งให้   นายบุญฤทธิ์  ชัยมงคล   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

        - ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอน ชั้นม.๑ ม.๓ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   พร.๐๑๗ ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน

                - ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางการได้แต่งตั้งให้นายสิงห์คำ อุปสันมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                - ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๓ ถัง

- ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนมัธยม (พร.๐๑๗) ชั้นล่าง จำนวน ๓ ห้องเรียน และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งรุ่น ๒๕๐๔ ร่วมกันสละเงิน,แรงงานก่อสร้าง  โรงพละศึกษา ๑ หลัง

- ปี พ.ศ.๒๕๓๙ รับนักเรียนบ้านหนองกลางมาเรียนร่วมตามโครงการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวนนักเรียน ๔ คน

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน   ๑ ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ   ครบชุด

- ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ทางการได้แต่งตั้งให้นายไตรรัตน์  ฤทธิ์สินธุ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสิงห์คำ  อุปสัน เกษียณอายุราชการ

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางการได้แต่งตั้งให้นายสมพล  วงศ์รัตนธรรม มาดำรงตำแหน่งแทน    นายไตรรัตน์  ฤทธิ์สินธุ์ และ ได้จัดสร้างถนนคอนกรีต หน้าอาคารเรียนอโศกและลานหน้าพระพุทธรูปประจำโรงเรียน คิดเป็นพื้นที่ ๕๐๐  ตารางเมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๖๔,๐๐๐ บาท

[

- ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องสมุดโรงเรียน สิ้นเงิน ๔๕,๓๐๐ บาท

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนมรกต   จำนวน ๔๓,๗๐๐ บาท และซ่อมแซมเรือนเพาะชำ จำนวน ๔,๓๐๐ บาท

- ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งใต้(เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) มาเรียนร่วม และได้จัดสร้างห้องงานวิชาชีพ   อาคารหม้อห้อม โดยอาศัยงบประมาณจากการจัดผ้าป่าสามัคคีและจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียน 

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๔๘  ทางการได้แต่งตั้ง นายสิทธิพล  พรวนหาญ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายสมพล  วงศ์รัตนธรรม

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  อนุมัติเงินทุนการศึกษาของโรงเรียนจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน ๗  เครื่อง ไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอน คิดเป็นเงิน  ๑๒๗,๐๐๐  บาท

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตโดยจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเตอร์เน็ต  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต ๑  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้จัดสร้างฝาผนังโรงพลศึกษา  ซึ่งได้รับงบประมาณจากคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี  สิ้นเงิน  ๖๓,๗๘๓ บาท

- ปี พ.ศ.๒๕๕๒ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ๑๐ ชุด  เป็นเงิน  ๓๔๓,๐๐๐   บาท

          - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP ๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องสมุด  เพื่อใช้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน  ๕๖,๔๒o  บาท

             - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน โดยปูกระเบื้องอาคารมรกต ทุกห้องเรียน   ติดพัดลมห้องเรียนและห้องพิเศษ ทุกห้อง และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนการสอน โดยอาศัยงบประมาณจาก การจัดผ้าป่าสามัคคี เป็นเงิน ๙๕,๕๓๐ บาท

                - ปี ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท

          - ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายดิเรก  ฉันทา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสิทธิพล  พรวนหาญ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) มีครูทั้งสิ้น  จำนวน  ๑๕  คน  นักการภารโรง        คน  นักเรียน  จำนวน  ๒๑๗ คน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 16:26 น.)

 

Bos.jpg

นายดิเรก  ฉันทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)

GTranslate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PTT Oil Price